Kişisel Verileri İşleme Politikası

1. GİRİŞ

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait Kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.bünyesindeki diğer yazılı Politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; Müşterilerimizin, Potansiyel müşterilerimizin, Çalışanlarımızın, Çalışan Adaylarımızın, Ziyaretçilerimizin, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurum Çalışanlarının, dâhil olduğumuz EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesi süreçleri içinEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin benimsediği, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır:

 

2. POLİTİKA’NIN AMACI

Bu Politikanın temel amacı, EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Müşterilerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, bayi ve müşteri aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarını ve üçüncü kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

 

3. POLİTİKA’NIN KAPSAMI

Bu Politika; Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, bayi ve müşteri aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

4. POLİTİKA’IN YÜRÜRLÜĞÜ

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından düzenlenen bu Politika 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu PolitikaEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin internet sitesinde (www.emayplastik.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.KVK Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 

5.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Tedbirler

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

5.1.1. Teknik Tedbirler

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

5.1.2. İdari Tedbirler

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan idari tedbirler:

 

5.1.3. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz kişiler tarafından açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını, EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.sistemleri nezdinde veri sızıntıları olmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için; korunacak verinin sınıfı, niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

5.1.4. Teknik Tedbirler

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

5.1.5. İdari Tedbirler

5.2 Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.bünyesinde Kişisel Veri Gizlilik Yöneticisi bulunmaktadır. Kişisel Veri Gizlilik Yönetici veri sorumlusu olan EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.adına Kanunun 12. Maddesinden kaynaklanan görevi gereği kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri bizzat yapmakta ve ihtiyaç halinde yetkin kuruluşlardan destek almak suretiyle yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçlarına göre, tespit edilen ihlaller olumsuzluklar ve uygunsuzluklar yönetim kuruluna bildirilmekte ve yönetim kurulu bu hususlar nezdinde gereken tedbirleri almaktadır. EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelerde; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

 

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE TALEPLERİ

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.KVK Kanunun 13. Maddesi gereğince ilgili kisi taleplerine karşı, veri sorumlusu olarak, kişisel veri envanterinin eki mahiyetindeki kişisel veri başvuru ve yanıt prosedürü ve kanunda belirtilen başvuru koşullarını taşımayan başvurular için yazılı şablona yönlendirme prosedürleri oluşturulmuştur. Bu prosedürlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi adına teknik hazırlıklar yapılmıştır. EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.bünyesinde bu prosedürün uygulanmasını sağlayacak sistemsel altyapı mevcuttur.

Kişisel veri sahiplerinin aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini; kimlik ibrazı ile şahsi başvuru ile veya yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafındanEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ya daha önce bildirilen veEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıylaEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne kimlikleri teyit edilebilir bir biçimde iletmeleri durumunda EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. 

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini kadar bir ücret talep edilebilecektir.

Kişisel veri sahipleri; bu prosedüre uygun olarak yapacakları başvuru ile kendilerine ait kişisel verilerin tüm işlenme süreçleri, amaçları ve aktarım bilgileri de dâhil kanunun ilgili maddesindeki tüm hakları talep edebileceklerdir.

 

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda,EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta veEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.bünyesinde verilen iş yeri hekimliği hizmeti sebebiyle çalışanların sağlık verileri işlenmekte olup bu özel nitelikli kişisel verilere erişebilen personele gerekli eğitimler verilmekte, bu personelin erişim yetkisi kapsam ve süreleri belirlenmekte ve periyodik olarak denetimler yapılmakta ve gizlilik sözleşmeleri imzalanmaktadır. İlgili personelin işten ayrılması durumunda erişim yetkisi derhal kaldırılmaktadır.

Çalışanların sağlık dosyalarında fiziki olarak saklanan kişisel sağlık verilerinin bulunduğu fiziki dosyalar kilitli ve sadece revir personelinin erişebildiği alanlarda saklanmaktadır. Çalışanların sağlık verilerine revir personeli dışında hiçbir birim erişememektedir. 

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için çalışanlarına, bayilere gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.Anayasa’nın 20. Maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.müşterilerine, çalışanlarına, bayi ve müşteri çalışanlarına, ziyaretçilerine, tedarikçi firma çalışanlarına ve üçüncü kişilere ait kişisel bilgileri; (kimlik bilgileri(ad, soy ad, TC kimlik numarası, cinsiyet, yaş, doğum tarihi,) iletişim bilgileri (e-mail adresi, telefon numarası adres bilgisi, IP adresi), araç özellikleri, ruhsat bilgileri, şasi bilgileri, her türlü ürüne ilişkin kullanım alışkanlığı, araç üzerindeki tercih, zevk ve kullanıcı alışkanlıkları, meslek verisi, görsel ve işitsel veri, eğitim verisi aile bireyleri verisi, sağlık verisi gibi kişisel verileri işlenmekte ve bu verileri işlerken, burada sayılan kişisel veri sahiplerinin EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.Mal ve hizmetlerinden etkin yararlanabilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin geliştirilebilmesi ile araçlarda veri özellikli teknolojik gelişim ve inovasyon sağlanması, sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi ve bu hizmetlerin sonucu olarak pazarlama, promosyon ve yeniliklerden haberdar edilebilmelerinin yanı sıra sözleşmelerin ifası, işin yerine getirilmesi ve mali/hukuki/ticari yükümlülükler çerçevesinde işlemektedir.

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep etmekte; bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

9.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarıncaEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

9.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından veri sahibi olan ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanallarımız açıktır.

9.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

9.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.iştigal konusu ile ilgili olarak ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dâhilinde işlemektedir. Bu sebepleEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

9.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. şirketler topluğunun yayınladığı Küresel Saklama Politikasında belirtilen süre kadar saklamaktadır. EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.kişisel veri envanterinde ki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

 

10. EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.BAYİLERİ VE MÜŞTERİLERİ TARAFINDAN TOPLANAN VERİLERİN EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.TARAFINDAN İŞLENMESİ

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.faaliyetleri kapsamında BAYİ ve MÜŞTERİLER ile sözleşme ilişkisi içine girmekte ve satış ve satış sonrası hizmetlerini bu kişiler aracılığıyla yürütmektedir. Bu kapsamdaEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.müşterilerinin önemli bir kısmının kişisel verileri, Bayi ve MÜŞTERİLER aracılığıyla veri sahibi gerçek kişilerden aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek ve rıza alınarak temin edilmekte veEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.ya aktarılmaktadır. İşin yürütülebilmesi amacıyla bu veriler hem ve EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.hem de BAYİ ve MÜŞTERİLER tarafından işlenebilmektedir.  EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.İle BAYİ ve MÜŞTERİLER arasındaki kişisel veri paylaşımına dair ilişki KVK Kanunu kapsamında veri işleyenden veri sorumlusuna kişisel veri aktarımı şeklinde gerçekleşmesi durumunda, ilgili BAYİ veya MÜŞTERİLER, ilgili kişinin kişisel verisini toplama aşamasında, kişiyi, bu kişisel verilerin EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.gönderilebileceği konusunda aydınlatır., kendi adına kişisel veri toplanması hallerini değerlendirerek bu hususta BAYİ ve MÜŞTERİLER bilgilendirir, gerekli eğitimleri verir ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen KVKK doğrultusunda hazırlanmış sözleşmelerin imzalanmasını sağlar.

 

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

 EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar konusunda veri sahibinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Bu kapsamda Bayi bünyesinde müşterilerin kolayca görebilecekleri alanlara AYDINLATMA metinleri yerleştirilmiştir. EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.web sitelerinde bu politika ile birlikte müşteri aydınlatma metni, çerez politikası, başvuru formu da yayınlanmıştır.

 

12. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından; KVK Kurulu'nca yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir. Aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:

 

13.  EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

 EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.nezdinde;  EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahiplerine (Bayilerden, Müşteriler, Çalışanlar, Ziyaretçiler, Üçüncü Kişiler, Çalışan Adayları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.bağlı şirketler) sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

 EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı Alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.içerisinde aşağıdaki türlerde veri kategorileri bu türlerle sınırlı olmamakla beraber bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Kimlik Verisi

Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e-posta, Fax numarası, Ip adresi,)

İletişim Verisi

Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, cüzdan seri no, kimlik fotokopisi, vergi no, sgkno, uyruk verisi, evlilik cüzdanı fotokopisi/taraması, çalışan kartı )

Sağlık Verisi

Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Kan grubu, medikal geçmiş, check-up sonucu, konsültasyon raporu, diyet formu).

Taşıt Verisi

Kişinin araç bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Plaka no, şase no, motor no, ruhsat bilgisi).

Konum Verisi

Kişiye ait konum verisinin bulunduğu veri grubudur (GPS lokasyonu).

Görsel/İşitsel Veri

Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet fotokopisi/taraması, kimlik fotokopisi/taraması, pasaport fotokopisi/taraması).

Dijital İz Verisi

Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur (Log).

Finansal Veri

Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, ibanno, kart bilgisi, banka adı, finansal profil, mail order formu, kredi notu).

Biyometrik/Genetik Veri

Kişiye ait biyometrik/genetik verilerin bulunduğu veri grubudur (Parmak izi, genetik bilgi, damar izi).

Mesleki Veriler

Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Çalıştığı kurum bilgisi, meslek odası sicili).

Eğitim Verisi

Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur (Diploma notu, diploma fotokopisi/taraması).

Mal Varlığı Verisi

Kişinin sahip olduğu mal varlıklarının bulunduğu veri grubudur (Tapu fotokopisi/taraması, araç ruhsatı fotokopisi/taraması).

Seyahat Verisi

Kişinin seyahatlerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Uçuş bilgisi, uçuş kartı, tur rotası, mil kart no, konaklama verisi).

Şirket Verisi

Şahıs şirketi verileridir (Şirket adresi).

Irk/Din Bilgisi

Kişinin kökeni ve inancına ait verilerin bulunduğu veri grubudur (Irk/din bilgisi).

Dernek üyelik bilgileri

Kişinin üye ve ilgili olduğu dernek bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Tüm dernek üyelikleri).

Vize/Pasaport Verisi

Kişiye ait vize/pasaport bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Vize bilgisi, pasaport fotokopisi/taraması).

Kılık Kıyafet Verisi

Kişinin giyim kuşamına dair ayırt edici özelliklerin bulunduğu veri grubudur (Kılık Kıyafet satın alma geçmişi, giydiği ayırt edici kıyafetler.)

Yaptırım Verisi

Kişinin geçmişinde aldığı yaptırımlara ilişkin veri grubudur (Ceza Kovuşturmaları, Adli Sicil Kaydı, Disiplin Kaydı.)

 

14. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.KVK Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.

 

15. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel VerilerEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklanmakta daha sonra verinin niteliği uyarınca EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından oluşturulmuş ilgili Politika uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konulardaEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ya yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

16. EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

Aktarım kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

İş Ortağı

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ticari faaliyetlerini yürütürken muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu Bayi ve Müşteri gibi tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Tedarikçi

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ninticari faaliyetlerini yürütürken EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarakEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ..’ ya hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerinEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Mevzuat hükümlerine göre EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği ve hukuki dayanak sundukları durumlarda amaçla sınırlı olarak aktarılmaktadır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

17.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

İşlenme Şartları

Kapsamı

Örnek

Kanun Hükmü

Vergi Mevzuatı, İş Mevzuatı, Ticaret Mevzuatı vb.

Çalışana ait özlük bilgilerinin mevzuat gereği tutulması gerekir.

Sözleşmenin İfası

İş Akdi, Satış Sözleşmesi, Taşıma Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi vb.

Teslimat yapılması için şirketin adres bilgilerini kaydetmesi.

Fiili İmkânsızlık

Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişi.

Bilinci kapalı kişinin iletişim veya adres bilgisi. Kaçırılan bir kişinin konum bilgisi.

Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu

Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı, Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum.

Bankacılık, Enerji, Sermaye Piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması.

Aleniyet Kazandırma

İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine sunması.

Kişinin, acil durumlarda ulaşılması için iletişim bilgisini ilan etmesi.

Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması

Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü tapu işlemi vb. işlerde kullanılması zorunlu veriler.

İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zaman aşımı boyunca saklanması.

Meşru Menfaat

Veri sahibinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işlenebilir.

Çalışan bağlılığını artıran ödül ve primler uygulanması amacıyla veri işlenmesi.

 

18. EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.FABRİKA BİNASI GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması suretiyle EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır.

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, KVKK ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından KVK Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

18.1. EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.BİNASINDA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından; güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika ‘da belirtilen diğer amaçlarla, EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

18.2.EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.TESİSLERİNDE ZİYARETÇİ’LERİMİZE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika ‘da belirtilen diğer amaçlarla;EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından bina ve tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre tutulmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde veya EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir

 

19. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde ve Kurum tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi hakkında yönetmelik” uyarınca; ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlindeEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ninkendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.. bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir Politika oluşturmuş ve bu Politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapılmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.ŞTİ. tarafından periyodik imha tarihleri belirlenmiş olup, yükümlülüğün başlaması ile beraber çeşitli aralıklarla periyodik imhanın yapılacağına göre takvim oluşturulmuştur.

 

20. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. Maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir veEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 

20.1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

 

20.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

20.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. Maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 20.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 20.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

20.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri bu Politikada belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu ’nu doldurup imzalayarakEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ya ücretsiz olarak iletebileceklerdir: Bu konuda kapsamlı düzenleme EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.KİŞİSEL VERİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ (EK-5) içerisinde yapılmıştır.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

22. EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ KOORDİNASYONU

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Standardının yürürlüğünü sağlamak için yönetim yapısı kurulmuştur.

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.bünyesinde işbu Politika ve bu Politikaya bağlı ve ilişkili diğer Politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. 
 Bu Komite’nin görevleri aşağıda belirtilmektedir;

 

 

EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Veri Sorumlusu)

 

EK-1 TANIMLAR
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim hale getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Başvuru Formu: Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.

Çalışan Adayı: EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, gerçek kişiler.

İş Ortağı: EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.‘nin ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Grup Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteri, Personel, Bayi Çalışanı

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Özel nitelikli kişisel veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

TedarikçiEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ..ticari faaliyetlerini yürütürkenEMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ..’nin emir ve talimatlarına uygun, sözleşme temelli olarak EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.hizmet sunan taraflar.

Üçüncü Kişi: POLİTİKA kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri POLİTİKA kapsamında işlenen gerçek kişiler (Örn. Aile bireyleri, eski çalışanlar).

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Örneğin, BAYİLER, MÜŞTERİLER,EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin verilerini tutan varsa dış bilişim firması ve şirket bilgi sistemleri bölümü,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi ve şirket bilgi sistemleri bölümü,

Ziyaretçi: EMAY PLASTİK VE KALIP TEKN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere (fabrika, ofis vb.) çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu (“Form”), veri sahiplerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen haklarını kullanmak için yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda, kendinizle ilgili;

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda yer alan bilgileri ekli forma doldurarak talebinizi belirtiniz.


BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI VE BAŞVURU SONUCUNUN BİLDİRİMİ

Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza (talebiniz doğrultusunda) yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. Talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya firmamız nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla irtibata geçilebilecektir.Başvuru Formu İçin Tıklayınız
Genel Politika
Çerez Politikası
Müşteri Aydınlatma Metni
Çalışan Aydınlatma Metni
Çalışan Adayıo Stajyer Aydınlatma Metni